Algemene voorwaarden

Informatie De Kunstmarkt

De organisatie van ‘Kunstmarkt Kampen 15 augustus 2019 is in handen van de ‘Stichting De Kunstbrug’. Stichting de KunstBrug is een groep vrijwilligers die het kunstevenement voor u, de deelnemende kunstenaars, voor het kunstpubliek en voor de stad Kampen organiseert.  
Thema Kunstmarkt 2019:
Leven met Water

Datum, tijd 
Start Kunstmarkt is 10.00 tot 1700. Opzetten kraam kan vanaf 08.00. Tip: Neem bij ivm eventuele harde wind en/of regen een zeil mee om aan de zij en achterkant op te hangen.
Locatie:
Vanaf "De Stomme van Kampen" tot aan de Frietzaak van Kampen komt de Kunstmarkt, die vervolgens over de weg naar "De Kogge" wordt geleid door verkeersbegeleiders. Het pand Havenweg 5 doet mee in deze route en op de Kogge werf is een nautische vervolg met oude ambachten.
Plaatsaanwijzing:
Door de organisatie wordt een definitieve indeling van de Kunstmarkt opgesteld. Aan de hand daarvan vindt de plaatsaanwijzing plaats. Een overzicht hiervan is in de informatiestand aanwezig.
De deelnemers krijgen de beschikking over een metalen/houten marktkraam met luifel. De kraam is ca. 4.00 meter lang en 1 meter breed.      
Informatiestand ( herkenbaar aan de vlaggen met logo De Kunstbrug)
De informatiestand is vanaf 08.00 uur bemand en de deelnemers dienen zich bij de informatiestand aan te melden. Nadat de deelnemer zich heeft aangemeld kan hij/zij bezig met de inrichting van de kraam.  De kramen kunnen vanaf 08.00 worden ingericht.   
De staangelden  
Per kraam € 45,00. Indien tijdens de Kunstmarkt  demonstraties worden gegeven (de organisatie ziet hierop toe) dan vindt er een reductie plaats op de staangelden. Organisatie neemt per deelnemer hierover contact op. De verschuldigde staangelden dienen tijdig (uiterlijk 1 week voor aanvang deelname) te worden overgemaakt op bankrekening nummer NL60INGB0006234197 tnv Stg Ateliervoorzieningen
 
Bij een afzegging tussen vier weken en één week voor de aanvang van de Kunstmarkt Kampen wordt 50% van het betaalde staangeld terugbetaald. Bij afzegging daarvoor wordt het gehele betaalde bedrag terugbetaald en bij afzegging daarna, door welke oorzaak dan ook, vindt geen terugbetaling van het betaalde staangeld plaats. 
Stroomvoorziening:
In de marktkramen is geen stroomvoorziening aanwezig. In beperkte mate kan, wanneer dat wenselijk/noodzakelijk is en reeds op het inschrijfformulier is aangegeven, voor een stroomaansluitpunt worden zorg gedragen. Eventuele aansluitsnoeren voorzien van een CEE netstekker (een zgn. campingstekker) e.d. dienen door de deelnemer/gebruiker zelf te worden verzorgd.
Eten en Drinken
Geadviseerd wordt om eten en drinken mee te nemen. Vanzelfsprekend kan er tijdens openingstijden van de winkels en cafés en restaurants ook eten gekocht worden. Dit allemaal op eigen kosten. Mocht er gezien de warmte een hitteplan komen dan worden wij als organisatie en u als deelnemer van de kunstmarkt daarover geïnformeerd. Wij volgen dan het protocol van de OVK ( ondernemers vereniging Kampen) en gemeente Kampen. . 
Publiciteit
Aan De Kunstmarkt wordt bekendheid gegeven door middel van affiches/posters, spandoeken in de stad, social media en persberichten. In zoverre mogelijk voor de publiciteit is het wenselijk dat de deelnemers (reeds bij de inschrijving) informatie en illustratiemateriaal toezenden aan de organisatie. De organisatie  maakt via social media en de website publiciteit over de deelnemers. Vanzelfsprekend is het aan te raden dat de deelnemers zelf ook de nodige aandacht geven aan hun stand en werk die zij tonen en/of workshop die wordt gegeven. De organisatie zal naar beste eer en geweten de informatie die haar ter beschikking wordt gesteld verwerken en opnemen in de door haar uit te geven publicaties. Zij zal geen aansprakelijkheid dragen voor fouten die in dit proces optreden. Het toegestuurde documentatiemateriaal wordt rechtenvrij geleverd. Het beeldrecht blijft berusten bij de betreffende kunstenaar. De organisator Stichting De Kunstbrug’ mag deze beelden gebruiken ten behoeve van haar evenement in de meest ruime zin zonder aanvullende vergoeding en/of beperkingen.
Alle kramen worden voorzien van een deelname vlag de Kunstmarkt.
Verkoop:
Wanneer producten ter verkoop worden aangeboden dient de deelnemer de prijzen duidelijk aan te brengen. Niet geprijsde stukken worden geacht niet verkoopbaar te zijn gesteld.
Reclame 
Reclame maken voor je producten, je werken, je stichting en/of vereniging, is toegestaan onder de voorwaarden dat een deelnemersvlag van de kunstmarkt ook aan de kraam zichtbaar wordt opgehangen.
Workshops
Het organiseren van een workshop door een deelnemer/huurder van de kraam van de Kunstmarkt die tijdens de Kunstmarkt wordt gehouden valt geheel onder de verantwoording van de deelnemer van de kunstmarkt. De organisatie van de Kunstmarkt is op geen enkele wijze verantwoordelijk  noch aansprakelijk voor de georganiseerde workshop gehouden door een deelnemer van de Kunstmarkt.
Opruimen van de kraam
Vanaf 17.00 tot 18.00 wordt men verzocht weer op te ruimen. Afvalcontainers staan verspreid opgesteld tussen de kramen door.  
Privacy Statement  
De Kunstbrug hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacy beleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van bezoekers, deelnemers, prospects, leveranciers en partners.
Wet bescherming persoonsgegevens: 
Organisator De Kunstbrug gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website of ons evenement bezoeken. Alle ( persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraag- inschrijfformulieren, sociale media en andere manieren worden vrijwillig verkregen. 
De Kunstbrug houdt zich bij gebruik van deze gegevens aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
Opslag gegevens
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft de deelnemer toestemming dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. De gegevens zullen alleen voor doeleinden van de De Kunstbrug organisator van de Kunstmarkt worden aangewend.
Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijke en/of zakelijke schade als gevolg van hun deelname aan De Kunstmarkt in Kampen.

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief

Aanmelden

Meer informatie

Stel een vraag

Versturen